District Name of the RMO Mobile Office Fax
Ampara Dr. S. Lavapirathan 077-8126453 063-2223464 063-2222279
Anuradhapura Mr. S.R. Jayanetti 071-8106360 025-2221844 025-2225658
Badulla Dr. Saliya Amarasinghe 070-2822471 055-2229560 055-2222430
Batticoloa Dr. (Mrs)M. Ravichandran 071-4866147 065-2222931 065-2224401
Colombo Dr Priyani Dharmawardena 071-6830161 011-2519284 011-2519284
Embilipitiya Dr. M.P.L. Madduma 071-9415296 047-2230301 047-2230116
Hambantota Dr (Mrs) Miyasi 071-8307052 047-2258135 047-2220381
Jaffna Dr. Norisse Mariyaselvam 077-6160338 021-2227924 021-2229971
Kandy Mr. Faizal 077-9777545 081-2210687 081-2233061
Kalmunai Dr.M.M.Naushard 077-3090877 067-2220206 067-2220206
Kegalle Dr. Sanath Fernando 071-8128727 035-2223480 035-2222511

Killinochchi

Dr M. Jeyarasa 077-3001231

021-2285517

-

Mr. V. Vajeenth 077-4132959
Kurunegala A Dr.Bandara 077-9542471 037-2222193 037-2222352
Kurunegala B Dr.(Mrs) D.Perera 077-9828552 037-2222193 037-2222278
Maho Dr. Dhammika 071-8504772 037-2275254 037-2275254
Mannar Dr. S.E.Priyadarshan 071-4840655 023-3239547 023-3239547
Matale Dr.(Mrs) Ganga 071-8064348 066-2222295 066-2222483
Monaragala Dr. V.M. Karunasena 071-8127635 077-1997958 055-2276698 055-2276698
Mullaitivu Dr. T.M.Nilakshan 076-7022013 021-2060007  
Polonnaruwa Dr. Harindra Wijerathne 071-2311981 027-2226018 027-2223253
Puttalam Dr.D.A.R. Premasiri 071-8363919 032-2265319 032-2265185
Trincomalee Dr. (Mrs)T. Jeyanthy 071-8077376 026-2222584 026-2222584
Vauniya Dr. S. Prasanth 077-6321205 024-2222954 024-2222982